Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 26/09/2013Σ/Ν: ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η εξαίρεση των οικισμών των προϋφισταμένων του έτους 1923, οι οποίοι έχουν οριοθετηθεί με βάση αποφάσεις της διοίκησης, που έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και στους οποίους έχουν εκδοθεί νόμιμες οικοδομικές άδειες, από τις προβλέψεις του άρθρου 1 παράγραφος 4.6.ξ, θεωρώ ότι αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του κράτους δικαίου και της καλώς εννοούμενης εμπιστοσύνης του πολίτη στην πολιτεία.

Η αμφισβήτηση του κύρους των ορίων των οικισμών των προϋφισταμένων του έτους 1923, έγινε με τον Ν. 3889/10, ήτοι 60 χρόνια μετά την οριοθέτησή τους με αποφάσεις της Διοίκησης οι οποίες ουδέποτε ανεκλήθησαν.

Οι οικισμοί αυτοί δεν είναι δυνατόν να αποτελούν και να θεωρούνται μέρος του Δασικού Οικοσυστήματος, διότι επ’ αυτών έχουν χορηγηθεί από τις Πολεοδομίες χιλιάδες νόμιμες οικοδομικές άδειες, έχουν γίνει χιλιάδες μεταβιβάσεις με νόμιμες συμβολαιογραφικές πράξεις, η εφορία έχει εισπράξει και εισπράττει καθημερινά υψηλούς φόρους δεδομένου ότι θεωρούνται οικιστικές περιοχές μεγάλης αντικειμενικής αξίας και έχουν γίνει έργα υποδομής από την κεντρική Διοίκηση και της υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Σε τμήματα των οικισμών αυτών των προϋφισταμένων του έτους 1923 εκδόθηκαν, μεταγενέστερα της οριοθέτησής τους, αποφάσεις αναδάσωσης, οι οποίες πρέπει να ανακληθούν καθότι αναφέρονται σε εκτάσεις εντός ορίων οικισμών ως άνω, οι οποίοι είχαν ήδη οικοδομηθεί και εξακολούθησαν και μετά την αναδάσωση και μέχρι πρόσφατα να οικοδομούνται με νόμιμες άδειες της Πολεοδομίας και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου.

Σημειωτέον ότι στους ως άνω οικισμούς υφίστανται εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, παρόλα αυτά αντιμετωπίζονται στο ως άνω σχέδιο νόμου περί 'Δασικών Οικοσυστημάτων' σαν περιοχές εκτός σχεδίου, θέτοντας σε μόνιμη ομηρία και σε ατέλειωτους δικαστικούς αγώνες δεκάδες χιλιάδες κατοίκους.

Προτείνονται λοιπόν οι εξής συμπληρώσεις/τροποποιήσεις στον Νομοσχέδιο
1.  Η παράγραφος 4.6.ζ του άρθρου 1 του παραπάνω Σ/Ν, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 «ζ) Οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21.11-1.12.1979 (ΦΕΚ 693Δ΄), της 2.3-13.3.1981 (ΦΕΚ 138Δ΄) ή της 24.4-3.5.1985 (ΦΕΚ 181Δ΄) ή όπως τα όρια αυτά περιγράφονται στις πράξεις της Διοίκησης «περί καθορισμού ορίων οικισμών νομίμως υφισταμένων του έτους 1923» δυνάμει του Ν.Δ. 532/1970 (ΦΕΚ 103Α) και μέχρι την ισχύ του Π.Δ. της 21.11-1.12.1979(ΦΕΚ Δ/693) τα δε όριά τους αποτυπώνονται στα σχετικά συνημμένα διαγράμματα, που είναι δημοσιευμένα σε ΦΕΚ όπως έχουν εφαρμοστεί στο έδαφος και επιπλέον στους παραπάνω οικισμούς υφίστανται εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια.
Επίσης περιοχές που βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών  μελετών  ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του Ν 947/1979»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Σ/Ν αντικαθίσταται ως ακολούθως:

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και όταν ανακαλείται πράξη κηρύξεως εκτάσεως ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία, απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω εισήγηση χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, η οποία άρχεται από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Για τις περιοχές του στοιχείου ζ της παραγράφου 4.6 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, τυχόν πράξεις της Διοίκησης περί υπαγωγής στη Δασική Νομοθεσία, που εκδόθηκαν κατά το χρόνο ισχύος των αποφάσεων οριοθέτησής των, αίρονται αυτοδικαίως ως προς αυτές, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συνεχίζουν να έχουν ισχύ μόνο για το τυχόν εκτός των περιοχών αυτών τμήμα.

4.Στο άρθρο 5 – επιτρεπτές επεμβάσεις αντικαθίσταται το άρθρο 60 του ν. 998/1979 ως εξής :
Αρθρο 60
Σχέδια πόλεως

1. Επέκταση εγκεκριμένου σχέδιου πόλεως ή επέκταση οικισμού υφισταμένου προ του 1923 ή δημιουργία οικιστικής περιοχής επιτρέπεται να γίνει μετά την κύρωση των δασικών χαρτών και δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις των παραπάνω κυρωμένων χαρτών.
2. Επιτρέπεται η ένταξη δημόσιων γαιών των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 3 του παρόντος και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, διατηρώντας την μορφή τους, σε οικιστική περιοχή, εφ' όσον η ένταξη αυτών επιβάλλεται από τον προβλεπόμενο πολεοδομικό σχεδιασμό για την επίτευξη του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και της αειφόρου ανάπτυξης της οικιστικής περιοχής.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.3889/2010 και του ν. 4164/2013.
1. Το τμήμα α) της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του ν.4164/2013, όπως αντικατέστησε το άρθρο 23 του ν.3889/2010, αντικαθίσταται  ως ακολούθως :

«α) με πορτοκαλί χρώμα, το περίγραμμα των ορίων οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί, με πράξεις της Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21.11-1.12.1979(ΦΕΚ Δ/693), της 2.3-13.3.1981(ΦΕΚ Δ/138) ή της 24.4-3.5.1985(ΦΕΚ Δ/181), ή όπως τα όρια αυτά περιγράφονται στις πράξεις της Διοίκησης «περί καθορισμού ορίων οικισμών νομίμως υφισταμένων του έτους 1923» δυνάμει του Ν.Δ. 532/1970 (ΦΕΚ 103Α) και μέχρι την ισχύ του Π.Δ. της 21.11-1.12.1979(ΦΕΚ Δ/693) τα δε όριά τους αποτυπώνονται στα σχετικά συνημμένα διαγράμματα, που είναι δημοσιευμένα σε ΦΕΚ και όπως έχουν εφαρμοστεί στο έδαφος και επιπλέον στους παραπάνω οικισμούς υφίστανται εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, καθώς και τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος,»
2.  Το εδάφιο 18.ββ της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν.3889/2010, συμπληρώνεται ως ακολούθως :
«ββ. οι πράξεις κήρυξης εκτάσεων, σαφώς οριοθετημένων, ως αναδασωτέων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 37 επ. του ν.998/1979, των ευρισκομένων εκτός των περιοχών των οποίων το περίγραμμα των ορίων έχει χαραχθεί αρμοδίως επί των χαρτογραφικών υποβάθρων με πορτοκαλί χρώμα.»

3. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν.3889/2010, συμπληρώνονται τα εξής:
«6. Μέχρι την ανάρτηση του δασικού χάρτη, για την έκδοση νέων εν γένει οικοδομικών αδειών, δεν απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από το οικείο Δασαρχείο, ότι ο χαρακτήρας τους είναι δασικός, σε εκτάσεις κείμενες εντός των οικισμών των αναφερόμενων στο στοιχείο ζ της παραγράφου 4.6 του άρθρου 1 του νόμου «Δασικά οικοσυστήματα : Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης».
Η παρούσα διάταξη κατ’ ισχύει οποιασδήποτε άλλης.».


Για τη Δημοτική Παράταξη «Συμμαχία για τον Πολίτη»

Παναγιώτης Βορριάς

Πρόεδρος