Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Άγιος Στέφανος, 20/09/2013


Προς:               Τον κύριο ΚΑΡΑΣΑΡΛΗ Αναστάσιο
                        Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου


Κύριε Πρόεδρε,
κύριε Δήμαρχε,
Αγαπητοί Συνάδελφοι

Θα μπορούσαμε, σήμερα, να είμαστε εδώ και με αφορμή τη δημοπράτηση του έργου της Αποχέτευσης, να χαιρετίζουμε, όλοι μαζί, τη δρομολόγηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου, για όλες τις περιοχές του Δήμου μας. Μη ξεχνάμε, ότι οι Δημότες μας, πάντα θεωρούσαν και θεωρούν, την επίλυση αυτού του θέματος, ως πρώτης προτεραιότητας ζήτημα. Ειλικρινά, αυτή τη θέση θα εκφράζαμε. Άλλωστε, μέχρι σήμερα, προσπαθήσαμε να συμβάλουμε. Ο κ. Γιώργος Πουλίδας, από την παράταξή μας, έχει προσφέρει, μεγάλες υπηρεσίες για την δρομολόγηση του έργου.

Δυστυχώς, όμως, δεν μπορούμε να κινηθούμε έτσι. Για τον απλούστατο λόγο, γιατί έχετε διαπράξει μεγάλες παραλείψεις, σε τέτοιο βαθμό, που για ένα μεγάλο τμήμα του έργου, σε λίγο καιρό, δεν θα υπάρχουν οι Ευρωπαϊκοί πόροι, οι οποίοι, μέχρι πρόσφατα, θεωρούσαμε ότι ήταν εξασφαλισμένοι.
Πολύ βαρύ το τίμημα, γιατί για να συνεχισθεί το έργο, τους χαμένους Ευρωπαϊκούς πόρους, πιθανώς θα τους πληρώσουν οι Δημότες μας.

Σήμερα, πλέον, προέχουν δύο ζητήματα:
·        Κατά πρώτον να συνειδητοποιήσουμε όλοι τι ακριβώς έχει συμβεί και
·        Κατά δεύτερον να δούμε, αυτή την ύστατη ώρα, τι μπορούμε να περισώσουμε.

Α. Τί έχει συμβεί. Ποιά είναι τα πραγματικά στοιχεία;

Από μία πρώτη απλή ανάγνωση της πρόσφατης εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Υπηρεσία αλλά και από τη σχετική Διακήρυξη που συνοδεύει την εισήγηση αυτή, προκύπτουν τα εξής:

Ø  Το έργο είναι προϋπολογισμού 31.401.900 €. Δηλαδή, πρόκειται για μεγάλο έργο, κατακερματισμένο σε μεγάλη έκταση, και έχει χρόνο ολοκλήρωσης, 24 μηνών, δηλ. αναντίστοιχα, μικρό, σε σχέση με τη φύση και το μέγεθος του και τις επίπονες και χρονοβόρες διαδικασίες για τη καλή προετοιμασία του (ενέργειες εξασφάλισης προσβασιμότητας των οδών, κυκλοφοριακών αδειοδοτήσεων κλπ). Για το λόγο αυτό θα απαιτηθούν, με βεβαιότητα, παρατάσεις. Ρωτήστε τη Τεχνική Υπηρεσία, αν μπορεί να μας διαβεβαιώσει για το αντίθετο. Αυτός είναι ο κανόνας, ακόμη και για τα μικρά έργα.
Ø  Μεταξύ των εργασιών, περιλαμβάνεται και η κατασκευή 3 αντλιοστασίων, τα οποία, ειδικά αυτά, απαιτούν σύνθετες πρόδρομες διαδικασίες προετοιμασίας για την επίλυση ιδιοκτησιακών θεμάτων, την εξασφάλιση αδειοδοτήσεων (Δασική Υπηρεσία) καθώς και των απαραίτητων συναινέσεων, με τους Δημότες της πέριξ περιοχής, για τη χωροθέτηση αυτών των εγκαταστάσεων. Ήδη βιώνουμε τις διαμαρτυρίες σχετικά με το αντλιοστάσιο της Σταμάτας.
Ø  Η διαγωνιστική διαδικασία προβλέπει τη συμμετοχή των μεγαλύτερων εταιρειών του είδους (6ης τάξης και σε περίπτωση Κοινοπραξιών, 5ης).
Οι εταιρείες αυτές, διαθέτουν οργανωμένα Νομικά Τμήματα, και είναι σύνηθες φαινόμενο στα έργα αυτού του μεγέθους να υπάρχουν δικαστικές εμπλοκές, πλλές φορές για εντελώς τυπικά ζητήματα (εν προκειμένω, προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας – ΣτΕ).

Παρά πέρα, πρέπει να επισημανθούν και τα εξής :

Ø  Η προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι τη συμβασιοποίηση του έργου, είναι η ακόλουθη :
·      Διαγωνισμός την 26.11.2013.
·      Αξιολόγηση αποτελεσμάτων από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, με σύνταξη σχετικού πρακτικού και γνωστοποίηση του, στους διαγωνιζόμενους (ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα ενεργειών της Επιτροπής Διαγωνισμού).
·      Διαδικασία ενστάσεων κατά του Πρακτικού (5 ημέρες).
·      Εξέταση-λήψη Απόφασης επί των ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου - ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη (ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα ενεργειών των εμπλεκομένων Δημοτικών οργάνων).
·      Άσκηση προδικαστικών προσφυγών – Λήψη Απόφασης από τα αρμόδια όργανα (ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα ενεργειών των εμπλεκομένων Δημοτικών οργάνων).
·      Άσκηση ασφαλιστικών μέτρων στο ΣτΕ-εκδίκαση αυτών (χρόνος όχι μικρότερος των 3-4 μηνών).
·      Πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο, για προσκόμιση δικαιολογητικών (απαιτείται χρόνος περί τον ένα (1) μήνα).
·      Έλεγχος του όλου φακέλου, πριν την έγκριση υπογραφής της σύμβασης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΡΑΑ. (απαιτείται χρόνος περί τον 1 μήνα).
·      Ακολουθεί η πρόσκληση στον ανάδοχο για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και η υπογραφή της Σύμβασης απαιτεί χρόνο 10 ημέρες).

Συμπερασματικά, από τα παραπάνω στοιχεία, σαφώς, προκύπτει ότι η υπογραφή της σύμβασης, για το έργο αυτό, με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν με ιερή ευλάβεια, είναι αδύνατο να συμβεί, πριν τον Ιούνιο 2014.

Και βέβαια ο χρόνος αυτός, μπορεί να πάρει απροσμέτρητες διαστάσεις και να φθάσει, μέχρι και την ακύρωση ολόκληρου του έργου, ανάλογα με τη φύση των εμπλοκών, ή την συνέχιση της ολιγωρίας, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, της ΕΥΔΑΠ, του ΕΠΕΡΑΑ που, μέχρι σήμερα, μας έχουν συνηθίσει.

Παρά πέρα, σύμφωνα με τα ήδη πορατεθέντα στοιχεία, επειδή το έργο προβλέπεται να διαρκέσει (δύο) 2 χρόνια, διάρκεια που, κατά τα φαινόμενα, λόγω παρατάσεων θα επιμηκυνθεί και θα φτάσει, τουλάχιστον τα 2,5 χρόνια, ενώ ο εναπομένων χρόνος από τη συμβασιοποίηση του (Ιούνιος 2014), μέχρι την 31.12.2015, οπότε λήγει η περίοδος του ΕΣΠΑ, θα είναι μόλις 1,5 χρόνος.

Δηλ., πρακτικά και στη καλύτερη περίπτωση, θα υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, περίπου, για το μισό χρόνο διάρκειας του έργου, δηλ. για το μισό έργο, αν μάλιστα ληφθεί υπ όψη, ότι για το επόμενο ΕΣΠΑ (ΣΣΕ), είναι απίθανο να υπάρξουν νέες δυνατότητες, για τα έργα αποχέτευσης.

Κύριε Δήμαρχε

Εδώ τίθεται το ερώτημα: Ποιος θα πληρώσει αυτό το βαρύ τίμημα, που έχει προκύψει, επειδή ολιγωρήσατε και κυριολεκτικά χάσατε δύο (2) συναπτά έτη, από τότε (2011), που το έργο εντάχθηκε στο ΕΠΕΡΑΑ;

Σήμερα, πλέον, υπάρχει φόβος ότι το μισό έργο των επιλεξίμων δαπανών, ύψους περίπου 29 εκ ευρώ, θα το πληρώσουν οι Δημότες.

Είναι, πράγματι μείζον θέμα.

Β. Από εδώ και πέρα τι μπορούμε να περισώσουμε;

Από εδώ και πέρα χρειάζεται:

Ø  Η παρακολούθηση της όλης διαδικασίας, με στόχο την ελαχιστοποίηση, γενικά, του χρόνου και ειδικά σε ότι αφορά αυτή που σχετίζεται με ενέργειες Δημοτικών Υπηρεσιών ή αποφάσεις των διαφόρων Δημοτικών οργάνων.
Ø  Η ταχύτατη ωρίμανση – εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των θεμάτων που άπτονται ειδικά της δικής του αρμοδιότητας
Ø  Η οργάνωση επαρκούς νομικής τεκμηρίωσης, εφ’ όσον και όπου απαιτηθεί.
Ø  Η παρακολούθηση, συναφών θεμάτων με το έργο και η εισήγηση για τις κατάλληλες παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή των.

Σοβαρά θέματα τέτοιου επιπέδου, για παράδειγμα, είναι :

·      Οι επαφές και θα χρειασθούν πολλές, σε πολιτικό επίπεδο και κυρίως προς τα εμπλεκόμενα υπουργεία (ΥΠΕΚΑ και Οικονομίας), για τη κατά το δυνατόν, εξασφάλιση του έργου.
·      Η ωρίμανση των εκκρεμοτήτων, όσον αφορούν τα αντλιοστάσια, που, όπως ήδη αναφερθήκαμε, μπορεί να αποδειχθούν χρονοβόρες διαδικασίες και να επιβαρύνουν περαιτέρω ο όλο έργο.
·      Η παρακολούθηση, της κατασκευής εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ των πρωτευόντων δικτύων. Ήδη, οι πληροφορίες μας είναι ότι και για το έργο αυτό, από πλευράς ΕΥΔΑΠ, καταγράφεται, επίσης, μεγάλη καθυστέρηση.
·      Δίνουμε την εξήγηση ότι η ΕΥΔΑΠ, βλέποντας τη δική μας κωλυσιεργία, προσαρμόζει, ανάλογα τις προτεραιότητες της.
Πάντως, το δικό μας έργο, χωρίς την ταυτόχρονη ολοκλήρωση και των πρωτευόντων δικτύων, ουσιαστικά, είναι ανώφελο.

·      Τέλος, για να μην απαξιωθεί η υλοποίηση του αποχετευτικού έργου, ζητάμε να σταλούν οι υπό του νόμου οριζόμενες διαπιστωτικές πράξεις προς τους ιδιοκτήτες που οφείλουν να συνδεθούν άμεσα με το ολοκληρωμένο δίκτυο. Παράλληλα, κατανοώντας τα προβλήματα που προκύπτουν από την οικονομική κρίση, ζητάμε  να ελαχιστοπιηθεί, όσο είναι δυνατόν, το ύψος του ποσού και ο αριθμός των δόσεων. 


Ευχαριστούμε για την υπομονή σας
Για τη Δημοτική  Παράταξη «Συμμαχία για τον Πολίτη»
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ                                         ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                               ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ