Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Δημοτική Συνέλευση & Κοινωνία των Πολιτών

               ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 05/12/2017
                          
Θέμα: Δημοτική Συνέλευση & Κοινωνία των Πολιτών

Α. Γενικά

Σε πολλές προηγμένες δημοκρατικά χώρες της Ευρώπης έχει καθιερωθεί η  Δημοτική Συνέλευση της Κοινωνίας των Πολιτών που είναι ένα ακόμη βήμα για την ολοκλήρωση της δημοκρατικής λειτουργίας ενός Δήμου και έρχεται να συμπληρώσει τους Απολογισμούς Πεπραγμένων που πραγματοποιεί σύμφωνα με τους ισχύοντας νόμους και κανονισμούς, ο Δήμαρχος και η Δημοτική του Αρχή.

Η μεγάλη και σημαντική διαφορά από τον τρόπο που μέχρι σήμερα γίνεται στην Πατρίδα μας ο Απολογισμός Πεπραγμένων των Διοικήσεων είναι ότι δίνεται στους Πολίτες – Δημότες η ευκαιρία να παρακολουθούν αλλά κυρίως να συμβάλλουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό και τον έλεγχο της πορείας του Δήμου (8ο Κριτήριο του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) του Μοντέλου Επιχειρηματική Αριστείας (E.F.Q.M.) & της S.W.O.T. Analysis (εξωτερικοί παράγοντες)).

Β. Επικοινωνία

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή οργάνωση της Συνέλευσης της Κοινωνίας των Πολιτών είναι η όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση τους με κάθε πρόσφορο μέσο (site του Δήμου, τοπικές εφημερίδες,  ηλεκτρονικές ή συμβατικές, ηλεκτρονικοί πίνακες κλπ).

Ειδικότερα για την ενημέρωση των Φορέων και Συλλόγου που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο θα πρέπει να τους αποστέλλεται επιστολή του Δημάρχου.

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της Συνέλευσης πρέπει να απέχει ικανό χρόνο από αυτήν του προγραμματισμού της για να υπάρξει ικανός και αρκετός χρόνος προετοιμασίας της Συνέλευσης.

Γ. Οργάνωση

Για να μπορέσει η Συνέλευση να αποκτήσει όσο γίνεται καλύτερη γνώση των απόψεων και των ανησυχιών των Πολιτών θα πρέπει:

·         Να οριστούν συγκεκριμένες ημέρες του μήνα που θα ανακηρυχθούν «ανοιχτές ημέρες» για την Κοινωνία των Πολιτών.
·         Να παραχωρηθεί χώρος στα Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου όπου οι Σύλλογοι, οι Φορείς αλλά και οι Δημότες θα μπορούν να συνευρεθούν και να συζητήσουν για τα προβλήματα και της προτεινόμενες λύσεις κάθε μιας Δημοτικής Ενότητας καθώς επίσης να εκφράσουν τις απόψεις τους.
·         Η τελική σύνοδος της Συνέλευσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χώρο για να μπορεί να δοθεί η δυνατότητα τους Πολίτες να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις αλλά και να συναντηθούν με τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Δήμο και τους εκπροσώπους των Συλλόγων και Φορέων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν.

Δ. Πλαίσιο των εργασιών της Συνέλευσης

Οι συζητήσεις στη σύνοδο της Συνέλευσης θα διεξαχθούν με πλαίσιο το εξής πρόγραμμα:

1.      Ενημέρωση της Συνέλευσης από τον Δήμαρχο τις επαφές του με την κοινωνία των πολιτών.

2.      Εισήγηση του Δημάρχου και της Διοίκησης του Δήμου για τα δημοτικά πεπραγμένα (Απολογισμός Διοίκησης).

3.      Εισηγήσεις των εκπροσώπων των Δημοτικών Κοινοτήτων και των κοινωνικών εταίρων.

Σε αναγνώριση του ρόλου τους «ως γέφυρας» ανάμεσα στη Συνέλευση και την κοινωνία των πολιτών, αντιπρόσωποι των Δημοτικών Κοινοτήτων και των κοινωνικών εταίρων θα κληθούν να παρουσιάσουν στη συνεδρίαση τον προγραμματισμό και τα αποτελέσματα που είχαν από τη λειτουργία τους.

4.      Εισηγήσεις των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών

Για να δοθεί στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών η δυνατότητα να απευθυνθούν άμεσα στη Συνέλευση, κάθε ένα Σύλλογος ή Φορές  θα πρέπει να υποδείξει, για κάθε μείζονα τομέα ενδιαφέροντος, από έναν ομιλητή ο οποίος θα εκφράσει τις συλλογικές τους απόψεις. Για μεγαλύτερη ευκολία, θα ήταν καλό οι εκπρόσωποι των Συλλόγων και Φορέων να πραγματοποιήσουν νωρίτερα επαφές για τη συμφωνία των εισηγήσεων και να έχουν τις έχουν  στη Γραμματεία της Συνέλευσης η οποία από την πλευρά της θα πρέπει να καταρτίσει σύνοψη των εισηγήσεων των συμμετεχόντων Συλλόγων και Φορέων η οποία θα διανεμηθεί στα μέλη της Συνέλευσης.


Ε. Ακόλουθες ενέργειες

Πέρα από τα θέματα που θα ανακύψουν κατά τη συνεδρίαση πρέπει να δρομολογηθούν τα εξής:

1.      Να δοθεί η δυνατότητα στους εκπρόσωπους των Συλλόγων και Φορέων, για θέματα γενικού η τοπικού ενδιαφέροντος,  να επικοινωνούν με τις Υπηρεσίες του Δήμου που διαθέτουν σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία.
2.      Να οργανωθεί ζωντανή συζήτηση στο διαδίκτυο με το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους.
3.      Η Διοίκηση του Δήμου πρέπει να συνεχίσει, κατά το δυνατόν, να αναθέτει σε ένα από τα μέλη της να παρευρίσκεται στις τακτικές ενημερωτικές συνεδριάσεις που οργανώνουν οι Δημοτικές Κοινότητες.


Παναγιώτης Βορριάς
Πρόεδρος


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σύμφωνα με Καταστατικό Λειτουργίας της Συμμαχίας ο Πρόεδρος της αποτελεί μονομελές όργανο και οι απόψεις τους δε δεσμεύουν τη Δημοτική Παράταξη